Nordic Paper skjuter investeringsbeslut för Bäckhammars bruk på framtiden

Foto: Nordic Paper

Nordic Papers styrelse har beslutat att skjuta på ett möjligt investeringsbeslut kring en expansion av produktionsanläggningen i Bäckhammar till dess att de fått ett produktionstillstånd för hela expansionen erhållits och villkor kopplade till detta tillstånd är klarlagda. Bolagets nuvarande bedömning är att ett nytt produktionstillstånd kan komma att erhållas tidigast i början av 2023.

Nordic Paper har planer på en omfattande expansion av bruket i Bäckhammar. Expansionsplanen består av tre delar, ett nytt renseri för ökad flexibilitet gällande råvaruanskaffning, miljörelaterade investeringar samt investeringar för ökad massa- och pappersproduktion.

Under de senaste månaderna har bolaget arbetat med förprojektet för den första delen i investeringsplanen, uppförandet av ett nytt renseri. Utfallet av ”det genomförda förprojektet är att denna del av investeringsplanen inte når upp till bolagets tidigare antaganden avseende lönsamhet utan är beroende av ökade produktionsvolymer”, skriver Nordic Paper. Därför behövs ett nytt produktionstillstånd.

Bolaget lämnade under tredje kvartalet 2020 in en ansökan om nytt produktionstillstånd till Mark- och miljödomstolen.