LRF hyllar Skogsstyrelsens nya förslag om nyckelbiotoper

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen föreslår nu att myndigheten ska sluta registrera nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Detta är ett mycket positivt besked för Sveriges skogsägare och en fråga som LRF Skogsägarna och skogsägarrörelsen jobbat för länge.

Registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan är särskilt problematiskt för skogsägaren, enligt LRF. Man har då planerat för avverkningen och den inkomst en avverkning skulle ge. Både skogsägarens planering och ekonomi riskerar att skadas påtagligt.

Enligt LRF är detta ett viktigt steg i rätt riktning för att komma ifrån den rättsosäkerhet som enskilda utsatts för. Dock kvarstår ett antal frågor kring hanteringen av nyckelbiotoper att lösa, påpekar intresseorganisationen.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation med cirka 140 000 medlemmar.