Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre inför korsvisa säkerhetsrevisioner i Tyskland

Metsä Fibres anläggning i Kemi, Finland.

Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre fortsätter att samarbeta på säkerhetsområdet. Bolagen startade i slutet av 2018 ett pilotprogram där bolagen reviderade varandras anläggningar i Finland. Resultaten var uppmuntrande och bolagen beslutade att inleda revisionssamarbete även utanför Finland. Hösten 2019 reviderade säkerhetsexperter från Metsä Fibre Ahlstrom-Munksjös anläggningar i Dettingen och Unterkochen i Tyskland.

 

Devisen ”Säkerhet har inga gränser” uttrycker kärnan i säkerhetssamarbetet mellan de två bolagen. Utöver korsrevisionerna omfattar programmet också spridning av bästa praxis och skolning. Målet för bolagen är att höja den allmänna säkerheten inom massa- och pappersindustrin. Öppenhet, nyfikenhet och en vilja att bli bättre på säkerhet är de avgörande framgångsfaktorerna.

 

– Vi är övertygade om att samarbetet hjälper båda parterna att höja säkerheten i arbetet. De insikter och lärdomar som vi inhämtat genom korsrevideringarna är värdefulla och vi har öppet redogjort för våra resultat och iakttagelser för varandra, säger Jaakko Anttila, SVP, Production, Pulp Business, Metsä Fibre.

 

Iakttagelser vid korsrevisionerna har omvandlats till förbättringar av säkerheten. En av de största fördelarna är att få en utomståendes perspektiv på läget. Folk är i allmänhet inte benägna att ifrågasätta sitt beteende eller det nuvarande, men när en respekterad och kunnig samarbetspartner påtalar säkerhetsfrågor så leder det till förändring, enligt bolagen.

 

– Teamet från Metsä Fibre gjorde vid säkerhetsrevisionen i Karhula observationer som ledde till betydande förbättring i hanteringen av farliga kemikalier och minskade risken för fallolyckor”, säger Rune Årnes, VP Health & Safety, Ahlstrom-Munksjö.

– Vi har till exempel markerat nivåskillnader i golvet med gul färg och förbättrat synligheten av etiketterna på kemikaliebehållarna.

 

Efter revisionen av de två anläggningarna i Tyskland har sammanlagt sju anläggningar, fyra från Ahlstrom-Munksjö och tre från Metsä Fibre, korsreviderats. Meningen är att fortsätta korsrevideringsprogrammet och säkerhetssamarbetet.