Angrepp av granbarkborre syns från satellit

Granar som angripits av granbarkborre. Foto: Skogsstyrelsen

Nu kan skogsägare jämföra satellitbilder över sin granskog för att se om trädens livskraft har minskat, vilket kan tyda på granbarkborreangrepp.

När en gran angripits av granbarkborre kommer vitaliteten, det vill säga livskraften, i trädet att minska successivt innan granen slutligen dör av angreppet. För att rädda virkesvärdet, och minska spridningen till andra träd, är det viktigt att de angripna träden avverkas och transporteras till industrin i ett så tidigt skede som möjligt, enligt Skogsstyrelsen.

Genom att jämföra satellitbilder från olika tidpunkter och göra en förändringsanalys kan man se om granarnas vitalitet minskat, vilket kan tyda på angrepp av granbarkborre. Metoden har redan använts av flera skogsbolag i sina egna kartsystem med goda resultat. Nu kan även skogsägare göra förändringsanalyserna av sin egen skog via Skogsstyrelsens karttjänst Skador på skog.

– För skogsägare med stora områden granskog är förändringsanalyserna till stor hjälp eftersom de ser vilka områden som kan vara drabbade och som måste kontrolleras och åtgärdas om granarna är angripna, säger Alice Högström, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett presseddelande.

Karttjänsten har även uppdaterats med ett underlag som Holmen skog tagit fram, som visar potentiella granbarkborreangrepp i östra delarna av Götaland och Svealand.