Bruttoavverkningen ökade 2019 men väntas minska 2020

Foto: Skogsstyrelsen

Den totala bruttoavverkningen 2019 uppgick till drygt 94 miljoner skogskubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. I år förväntas avverkningen minska till 91 miljoner skogskubikmeter vilket är i nivå med bruttoavverkningen under 2018.

Bruttoavverkningen 2019 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 94,1 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med tre procent i jämförelse med 2018 då avverkningen uppgick till 91,2 miljoner skogskubikmeter.

Avverkningen under 2020 beräknas enligt Skogsstyrelsens prognos minska till 91 miljoner skogskubikmeter. Den minskade avverkningen beror främst på en förväntad minskad produktion av både sågade trävaror och pappersmassa under 2020 jämfört med 2019.

Nettoavverkningen som utgör den avverkade volymen av alla trädstammar som helt eller delvis tas tillvara uppgick 2019 till drygt 75 miljoner kubikmeter. Knappt hälften av nettoavverkningen bestod av sågtimmer av barrträd, drygt 40 procent av massaved, 7 procent av brännved samt någon procent av övrigt virke.

I jämförelse med 2018 uppskattas avverkningen av sågtimmer av barrträd ha ökat med 2,5 procent och avverkningen av massaved med 4,6 procent. Under 2019 var importen av rundvirke preliminärt 7,7 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,6 miljoner kubikmeter mindre än året innan. Exporten var preliminärt 0,8 miljoner kubikmeter vilket är ungefär 0,1 miljoner kubikmeter mer än under 2018.

Över hälften av den avverkade volymen kommer från föryngringsavverkning, knappt en tredjedel från gallring och resten från övrig avverkning.

I medeltal gallrades 311 000 hektar och föryngringsavverkades 201 000 hektar per år under perioden 2016–2018. I jämförelse med perioden 2015–2017 har både den gallrade och föryngringsavverkade arealen ökat.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Uppgifter om avverkad areal och fördelning på trädslag kommer från SLU Riksskogstaxeringen.