Mera samarbete för mera tall

Foto: Sveaskog

Betesskador på ungskog är ett av de största problemen för att få upp ny tallskog av hög kvalitet efter avverkning. Skogsstyrelsen satsar därför 7 miljoner kronor under 2021 på att via arbetsmetoden Mera tall få bättre balans mellan skog och vilt.  

För att undvika betesskador på den uppväxande ungskogen har många skogsägare – små som stora – satt gran, även på torrare marker där tallen normalt trivs bäst. Det har enligt Sveaskog inneburit ett skogslandskap som är mer känsligt för stormar, torka och insektsangrepp. Dessutom leder en hög andel gran i landskapet till mörkare skogar med mindre bärris på marken vilket i sin tur leder till mer bete på tallungskogarna då bärris är en viktig del av klövviltets föda.

Det är bakgrunden till projektet Mera tall, som leds av Skogsstyrelsen. Grunden är att nå en samsyn i skogen, där skogsägare uppmuntras att föryngra med tall och jägarkåren jobbar för att hålla viltstammen i balans.

Precis som andra skogsägare har även Sveaskog historiskt satt en del gran på tallmark. Men under det senaste decenniet har andelen tall på bolagets marker i södra Sverige ökat rejält.

Det syns även hos plantleverantören Svenska Skogsplantor (SSP), ett affärsområde inom Sveaskog. Den uppåtgående trenden är långvarig. 2008 stod tallplantor för nio procent av SSP:s plantförsäljning i Götaland. 13 år senare står tall för runt 40 procent av försäljningen i Götaland. En stor del av leveransen går till Sveaskog.

- Vi har sett en tydlig ökning av tall för varje år och vi planerar för ytterligare ökad tallandel 2021 och 2022. Detta mot bakgrund att efterfrågan varit större än tillgången i Götaland och Svealand de senaste åren. Eftersom vi ligger minst 20 månader före med vår planering, gäller det att ha ett förankrat kundsamarbete för att balansera utbud och efterfrågan, säger SSP:s Peter Melin resultatområdeschef södra Sverige.