CEPI starkt kritisk till EU-kommissionens Gröna giv

Ill: Europeiska unionen

Den europeiska klimatlagen, som trädde i kraft i juli i år, innebär att EU: s åtagande för klimatneutralitet blir bindande lag år 2050. Massa- och pappersindustrins branschorganisation i Europa CEPI (Confederation of European Paper Industries) har uttryckt oro över de åtgärder som ska vidtas för att uppnå detta mål.

EU-kommissionens paket med åtgärder, de så kallade Fit for 55-åtgärderna, ligger till grund för de ambitiösa målen i den gröna given. Genom direktiv och förordningar vill EU utforma sin politik på områdena klimat, energi, markanvändning, transport och skatter på ett sådant sätt att nettoutsläppen av växthusgaser minskar med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer fram till år 2030.

Även om CEPI stödjer EU:s mål att uppnå klimatneutralitet år 2050 har organisationen uttryckt flera reservationer mot paketet Fit for 55, som CEPI beskrivs som en "ofullständig verktygslåda" då den inte adresserar de största utmaningarna för att omvandla Europas industrier.

Att genomföra Fit for 55-åtgärderna kan avsevärt höja kostnaderna för europeiska företag, särskilt för energikrävande industrier, framhåller CEPI. Detta kan i sin tur försämra europeiska företags konkurrenskraft gentemot länder utanför EU.