Prognos för massa-, pappers- och kartongmarknaderna: Ljusning i sikte

Wellpapps återvinningsbarhet innebär att det gynnas av både varumärkesägare och lagstiftare, inte bara under transport, utan också av konsumenterna som primärkartong. Det kan få konverterare att använda finare, premium-flutingkvaliteter som kan konkurrera med falskartong. Arkivbild

Om fjolåret slutade i moll är det betydligare ljusare tongångar på massa- och kartongmarknaderna i Europa 2024. Massapriserna har pekat stadigt uppåt i mars och april, då utbudet var begränsat, särskilt när det gäller barrmassa på grund av de utdragna strejkerna i Finland. Enligt en analys från marknadsanalysföretaget Smithers, ”The Future of Global Corrugated Packaging to 2029”, är förpackningskartong (wellpapp och containerboard) tillbaka på tillväxtbanan i år – förra året backade containerboardproduktionen globalt med 4 procent.

Text: Simon Matthis

b
Marknaden för toalett- och hushållspapper har, inte oväntat, varit mycket stabilare än andra segment, men även där noterades en nedgång på -3,7 procent förra året. Foto: Simon Matthis

2023 var ett dystert år på papper- och kartongmarknaderna i Europa. När Confederation of European Paper Industries, CEPI, den europeiska branschorganisationen för pappersindustrin, summerade fjolåret i februari i år talade de om ”en ogynnsam makroekonomisk kontext”, som såg massa- och pappersproduktionen krympa i hela regionen. Det berodde enligt CEPI på flera yttre faktorer som förstärkte varandra: en ogynnsam ekonomisk miljö, lageravveckling och fortsatt höga energikostnader.

Högre kostnader i Europa

Flera av dessa faktorer delade Europa med resten av världen – men inte alla. Konsumtionen av papper och kartong minskade med hela 15,3 procent 2023, enligt CEPI:s statistik, och produktionen föll för andra året i rad, i fjol med 12,8, efter ett katastrofår 2022 som utmärktes av skyhöga energipriser. Trots det fortsatte kräftgången förra året och hamnade till och med under pandemiårens nivå.

De jämförelsevis höga produktionskostnaderna i Europa för insatsvaror, framför allt energi som parkerat på en hög nivå, ledde till att pappers- och kartongproduktion minskade mer här än i andra regioner, där nedgången varierade mellan -2 och -10 procent.

b
De jämförelsevis höga produktionskostnaderna i Europa för insatsvaror, framför allt energi som parkerat på en hög nivå, ledde till att pappers- och kartongproduktion minskade mer här än i andra världsdelar, där nedgången varierade mellan -2 och -10 procent. Foto: Simon Matthis

Positiv handelsbalans

Men då efterfrågan var låg globalt sett sjönk exporten och importen lika mycket, och regionens handelsbalans inom massa och papper var tydligt positiv.

Produktion av förpackningspapper och kartong har traditionellt varit dragloket för hela sektorn, men även den följde med den nedåtgående trenden och konsumtionen minskade med 12,2 procent.

Sektorn är exponerad för nedgången i detaljhandeln och e-handeln, som fick en stark skjuts framåt under pandemin. Detta har även slagit mot förbrukningen av returpapper (-7,3 procent) eftersom pappersbaserade förpackningar i Europa huvudsakligen tillverkas av återvunnet material.

Grafiskt papper, bland annat tryck- och skrivpapper, såg konsumtionen minska drastiskt (-27,5 procent), vilket bara delvis kan förklaras av digitaliseringstrenden, enligt CEPI. Bokpapper är en nischprodukt som visat sig mer motståndskraftigt.

b
Ny lagstiftning som EU:s nyligen antagna förpacknings- och förpackningsavfallsförordning (PPWR) öppnar andra möjligheter. Foto: Simon Matthis

Lägst hängande frukterna

Marknaden för toalett- och hushållspapper har, inte oväntat, varit mycket stabilare än andra segment, med en marginell nedgång på -3,7 procent. Inte heller var raset lika brant för Europas massaproduktion som för den totala pappersproduktionen – ned 7,5 procent. CEPI framhåller att en del av den minskade massaproduktionen beror på nedläggningar av pappersbruk för grafiskt papper som också producerade massa.

Produktionen av avsalumassa steg med 4,8 procent 2023 och gynnades av en stark efterfrågan från Kina.

Jori Ringman, generaldirektör för CEPI, kommenterar rapporten:

– Av alla makroekonomiska frågeställningar som fötts av de senaste årens kriser kan förbättringar av grundläggande drift- och investeringsvillkor för EU:s tillverkningssektor – låt vara att de fortfarande är en stor utmaning - vara de lägst hängande frukterna för EU:s beslutsfattare. ¨

Megafusioner ritar om landskapet

För innevarande år har Smithers ovan nämnda prognos bara riktat in sig på containerboard- och wellpappmarknaderna i världen och utelämnar därför flera viktiga segment.

Smithers prognosticerar en liten tillväxt på dessa marknader under 2024. Därefter väntas en bredare återhämtning i världens efterfrågan följa, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på +2,5 volymprocent.

Många stora leverantörer av containerboard har redan investerat i ökad kapacitet.

Hela det kommersiella landskapet för wellråvara kommer att ritas om, framhåller rapporten, då fyra av de sex största konverterarna i världen håller på att slås samman i megafusioner värda flera miljarder dollar - Smurfit Kappa/Westrock (september 2023); DS Smith/International Paper (april 2024)-. Andra företag omorganiserar verksamheten, senarelägger investeringar, lägger in extra driftstopp eller stänger äldre fabriker och kartonganläggningar.

Varierande efterfrågan

Under perioden 2024-2029 spås efterfrågan på förpackningskartong av wellpapp variera mellan de 13 olika slutanvändningssektorerna som Smithers identifierat. Förpackningar av livsmedelsprodukter stod för över 46 procent av konsumtionen av korrugerat förpackningsmaterial under 2023, en relativt konstant nivå sedan 2016, men förväntas öka en smula till 47 procent fram till 2029. I den siffran ingår ett uppsving för förpackningskartong för processade livsmedel, - tillväxten inom färska matvaror och produkter spås däremot växa långsammare - och elektronik som förväntas få den största volymtillväxten av alla kategorier.

En uppsjö av nya möjligheter öppnar sig för wellpappmaterial. Deras återvinningsbarhet innebär att gynnas av varumärkesägare och lagstiftare, inte bara under transport, utan också av konsumenternas som primärkartong. Detta kommer att driva konverterare mot att använd finare, premium-flutingkvaliteter som kan konkurrera med falskartong inom sektorer som kosmetika, konfekt och hemelektronik.

PPWR-förordningen

Ny lagstiftning som EU: s nyligen antagna förpacknings- och förpackningsavfallsförordning (PPWR) öppnar andra möjligheter. PPWR kommer att förbjuda användning av plastmaterial i vissa engångsförpackningar fram till år 2030, bland annat i mindre förpackningar och krympfilmsomslag för multipackdrycker och -livsmedel.

Försäljningen av detaljhandelsklara tråg beräknas också öka starkt tack vare den ökade populariteten för lågpriskedjor på utvecklade marknader.

Källor: Smithers “The Future of Global Corrugated Packaging to 2029” och CEPI