Sveaskog höjer timmerpriserna i Mellansverige

Foto: Sveaskog

Konjunkturen på marknaden för trävaror är god. Därför höjer Sveaskog priset på det timmer som köps in från skogsägare i Mellansverige. Prishöjningen är 30-45 kr/ kubikmeter toppmätt och gäller på normaltimmer från den 18 januari.

Massavedspriserna är oförändrade.

– Det är glädjande att våra timmerkunder upplever god efterfrågan och ökande priser på sina färdiga produkter. Det gör att vi har möjlighet att betala mer för virket vi köper från skogsägare i Mellansverige, som är ett av Sveaskogs kärnområden för virkesköp, säger Roger Johansson, chef för extern virkesanskaffning i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Marknaden för sågverken bromsade in kraftigt under våren 2020 vid Corona-pandemins utbrott, men har sedan återhämtat sig snabbt och fortsatt att stärkas. Konjunkturen är nu tillfredsställande till mycket bra för sågverken, enligt Sveaskog, beroende på vilka produkter de tillverkar och på vilka geografiska marknader de har sin försäljning.

– Sågverken går för högtryck för att nyttja det gynnsamma marknadsläget, och därför är efterfrågan hög på såväl gran- som talltimmer. För skogsägarna är det därmed läge att passa på att avverka timmerskog. Efterfrågan på massaved är inte lika stark just nu, så rekommendationen från oss är att fokusera på timmeravverkning den närmaste tiden och dra nytta av den goda efterfrågan och de höjda priserna, säger Roger Johansson.