Något minskad areal avverkningsanmäld skog i januari

Foto: Skogsstyrelsen

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog minskade med 4 procent i januari 2021, jämfört med januari 2020. Arealen ansökningar i fjällnära skogar var nästan sju gånger större än samma tid förra året.

Anmäld areal i januari 2021 minskade med 27 procent i Norra Norrland och med 11 procent i Svealand, jämfört med januari 2020. I Götaland ökade den anmälda arealen 12 procent medan den var oförändrad i Södra Norrland.

Under januari var minskningen störst i Gävleborgs län och Norrbottens län, -45 respektive -38 procent, jämfört med januari 2020. Även i Örebro län och Västernorrlands län var minskningarna stora, båda med -30 procent.

Anmälningar och ansökningar om avverkning är fortsatt höga i Hallands län och Jämtlands län, med ökningar på 110 respektive 60 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020. Även i Skåne län är intresset för avverkning stort jämfört med januari 2020, med en ökning på 67 procent.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.