Svenska parlamentariker kritiska till parlamentets syn på biologisk mångfald

Foto: Björn Leijon

Nyligen antog Europaparlamentet en resolution om EU:s strategi för biologisk mångfald med 515 röster för, 90 röster mot och 86 nedlagda röster. Fyra av sju svenska parlamentariker är kritiska till resolutionen. Det visar en enkät som Skogsindustrierna genomfört.

Resolution är inte bindande lagstiftning, utan en åsiktsyttring från Europaparlamentets sida.  

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna hör till de mest kritiska:

– Man ser skogen enbart som ett museum, och skogsbruk som något som i förlängningen är dåligt för klimatet. Resolutionen innehåller både symbolpolitik och stora inskränkningar av ländernas självbestämmande och skogsägarnas äganderätt, säger Emma Wiesner, Centerpartiet, till Skogsindustrierna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en mer positiv bild av resolutionen, liksom Socialdemokraternas Jytte Guteland.

Hon välkomnar att parlamentet tar ett helhetsgrepp kring biologisk mångfald. Samtidigt menar hon att det finns problematiska punkter från svensk sida när det gäller skogen. Exempelvis skrivningar som kan tolkas som att mer skogsområden ska fungera som reservat och inte ska kunna brukas.

Skogsindustrierna framhåller att resolutionen saknar helhetsperspektiv på skogens roll för en hållbar utveckling:

– Resolutionen fokuserar så klart på biologisk mångfald, men den lyfter också skogens roll som kolsänka och då är vi inne på skogens roll för klimatet. Och då gör skogen betydligt större nytta när den brukas och används till produkter som ersätter fossila material, än när den reduceras till enbart kolsänka, säger Emma Berglund, Skogsindustrierna,  som hänvisar till rapporten ”The forest carbon debt illusion”, vilken ska visa att mängden koldioxid skulle öka i atmosfären, även på kort sikt, om vi minskar vårt skogsbruk.

Emma Berglund är också kritisk till underlaget som parlamentets resolution baseras på:

– EU:s artdirektiv ger inte en korrekt bild av läget för den biologiska mångfalden i Europas skogar eftersom medlemsstaterna har så olika utgångspunkter för sin rapportering. För bästa tillgängliga data om status och trender i Europas skogar skulle de därför även ha tagit till sig rapporten ”State of Europe’s Forests 2020 report”. En mer balanserad bild av läget för den biologiska mångfalden i den svenska skogen ges också i rapporten ”Skogens biologiska mångfald– om arter, miljöarbete och statistik”.