4evergreen – ny europeisk förpackningsallians siktar högt

Jori Ringman, generaldirektör för CEPI, (Confederation for European Paper Industries) som tagit initativet till 4evergreen. Skärmklipp: 4Evergreen
Hans Wortsman och Tiina Pursula, båda från 4Evergreen, med moderatorn Katrina Sichel. Skärmklipp: 4Evergreen

4evergreen heter en nybildad europeisk branschöverskridande allians som lyckats samla några av förpackningsindustrins tyngsta aktörer som grundande medlemmar. Till exempel Stora Enso, Nestlé, Tetra Pak och Danone.

Föreningen har som mål att öka återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar till 90 procent fram till år 2030 och därmed bidra till ökad hållbarhet. Nyligen presenterade 4Evergreen sitt arbete och sina slutsatser på en videokonferens.

 

Det kan låta som en självklarhet att förpackningar och annat material ska återvinnas, åtminstone inom stora delar av EU är återvinningsfilosofin så närvarande överallt att den blivit smått intetsägande.  Dessutom finns ju redan flera andra initiativ på nationell och EU-nivå för att stimulera den cirkulära ekonomin och cirkulära flöden.

Behövs då en organisation som specifikt främjar återvinning av fiberbaserade förpackningar, som är det material som redan återvinns mest? Enligt Eurostat är återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar 85 procent, vilket är mer än de konkurrande materialen plast (40 procent), glas (76 procent) och metall (81 procent).

Målet för alliansen att uppnå återvinningsgrad på 90 procent år 2030 ligger med andra ord verkligen runt hörnet, närmast som ett öppet mål. Men alliansen kan också fylla en annan uppgift, även om den inte uttryckts explicit: att ytterligare stärka den roll fiberbaserade förpackningar har för hållbarhetsmålen och också nå ut med den informationen, i en tid när allt fler ifrågasätter om råvaran, skogen, överhuvudtaget ska användas.

Bäst i klassen

På konferensen “A Circular Future for Packaging: perfecting fibre-based circularity together” flög – föga förvånande - ord som ”champion”, ”bold” (djärv) och naturligtvis ”circularity” genom luften. Fiberbaserade förpackningar är ju redan bäst i klassen (champion) när det gäller återvinningen – och ”djärv” är det lätt att vara med den stora uppslutning från branschen som allians fått. Initiativtagen CEPI, (Confederation for European Paper Industries) efterlyste just djärva, innovativa lösningar i framtiden.

–Vi är bäst i klassen och det är svårt att bli bättre när man redan är bra, sade Jori Ringman, generaldirektör för Cepi, och han antydde att det kan bli en utmaning i sig.

Med bäst i klassen avses inte bara att fiberbaserade förpackningar har ett försprång gentemot andra material, utan underförstått att EU kommit längre på området än andra delar av världen.

Rätt anmärkningsvärt är ändå att 4Evergreen, som grundades för bara två år sedan, nu har ett 80-tal medlemmar från förpackningsindustrins hela värdekedja.

- Det som är unikt är att vi representerar hela försörjningskedjan, både tillverkare, varumärkesägare, detaljister och kemiföretag finns med, sade Tiina Pursula, hållbarhetschef på Stora Enso.

Fråga om överlevnad

Att så många olika aktörer gått med i alliansen speglar förstås också att strategier för cirkulära flöden ligger helt rätt i tiden.

En av talarna, Andrej Čuš som är statssekretare från Slovenien som för tillfället innehar ordförandeskapet i EU, gick så långt som att säga att cirkulära flöden är fråga om vår överlevnad.

–Jag tror att en cirkulär framtid är den enda möjliga framtiden för förpackningsindustrin och andra delar av industrin. Cirkularitet är vårt enda hopp, sade han och filosoferade vidare kring den cirkulära ekonomins betydelse och hur återvinning av material kan bli framtida resurser, viktigt för att minska  Europas beroende av andra, vilket inte minst halvledarkrisen vittnar om.

Hans Wortman, vice ordförande för 4Evergreen, påpekade att återvinning av papper och kartong redan är en stor industri.

–Det är mer än bara en process, konstaterade han.

Jori Ringman spann vidare på det resonemanget och påpekade att det är svårt för folk att förstå hur värdekedjan fungerar när produktion nedströms och uppströms vänds uppochner.    

Programförklaring

Vilka uppgifter har då 4Evergreen framför sig? I programförklaring skriver alliansen att man särskilt kommer fokusera på förpackningstyper med låg återvinningsgrad, som hushållsförpackningar och förpackningar för engångskonsumtion.

Innovationer är också något man trycker på. Man vill påskynda utvecklingen av nya barriärer och tekniker för sortering och återvinning.  Förpackningsdesign är också viktigt, då man menar att explicita rekommendationer kring hur packningar ska vara designade redan på ritbordet kan öka deras återvinningsbarhet.

Fyra ”tekniska arbetsflöden”

Efter forskning och analyser, utförda av mer än 130 experter från 80 företag förra året, har 4evergreen identifierat fyra ”tekniska arbetsflöden” som ska lägga ut kursen för alliansens arbete framåt och står för olika aspekter av fiberbaserade förpackningar. Dessa är:

-  Ett nytt protokoll för utvärdering av återvinningsbarhet. Målet är att utveckla ett standardiserat, allmänt tillgängligt protokoll för utvärdering av återvinningsbarhet för fiberbaserade förpackningar. Det kommer att ange vilka fiberbaserade material som kan återvinnas och med vilken typ av teknik.

- Cirkularitet genom design. Det handlar om att ta fram detaljerade riktlinjer för förpackningar och materialdesign för att förenkla insamling, sortering och återvinning. Även om man är öppen för innovationer kommer huvudfokus ligga på att se till att de material som används är lämpliga för dagens återvinningssystem.

- Nya riktlinjer för insamling och sortering ska utarbetas, bland annat för förpackningar av flera material.

- Innovation. Arbetsflödet ska påskynda utvecklingen av teknologier och nya processer som kan höja cirkulariteten hos fiberbaserade förpackningar. Tre projekt med fokus på sorterings- och återvinningsutmaningar när det gäller barriärpapper och kartong har redan initierats.

 

Fakta: 4evergreen

4evergreen är en branschöverskridande allians som har satt sig före att sluta cirkeln vad gäller återvinning av fiberbaserade förpackningar.

Målet är att höja den totala återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar till 90 procent till 2030.

Alliansen samlar branschrepresentanter från hela den fiberbaserade förpackningsvärdekedjan, från massa-, pappers- och kartongtillverkare och återvinningsföretag till förpackningstillverkare och konverterare, inklusive varumärkesägare, återförsäljare och avfallshanteringsföretag. Dit hör också kemikalieleverantörer, teknikleverantörer och forskningsinstitut.

80 aktörer som representerar hela förpackningsvärdekedjan är medlemmar, däribland Ahlstrom-Munksjö, BillerudKorsnäs, Ikea, Stora Enso och AR Packaging. Initiativtagare till alliansen är Cepi (the Confederation of European Paper Industries), med säte i Bryssel.

Text: Simon Matthis